مقاله ناتوانی آموخته شده منتشر شد

مطالعه می نمایم
قبلا در اندیشه مثبت گرا ثبت نام کرده اید ؟ وارد شوید