مقاله ناتوانی آموخته شده منتشر شد

مطالعه می نمایم
در اندیشه مثبت گرا عضو نیستید ؟ عضویت در اندیشه مثبت گرا