تمام مطالب دسته بندی: زندگی شاد
زندگی شاد باید ها  و نباید ها

زندگی شاد باید ها و نباید ها

ارزشهای زندگی   ارزشهای زندگی (مقدمه)   ارزشهای زندگی چیست ؟ تصور کنید که بعد از چندین سال از زندگی در این دنیا و در حال مرگ از کسی بپرسند شما به چه چیزی در این دنیا که انجام داده ای افتخار میکنی؟ به نظر شما چه چیزی میتواند برای او افتخار باشد منزلها ی آنچنان که خریداری نموده است؟ ماشین های لوکسی که سوار شده است؟ مسافرتهای خارج از کشور؟ لباسها ی مارکی که خریداری کرده است و پوشیده است؟ زن زیبا و یا شوهر مشهوری که داشته است و یا ارتباطهای خارج ا ز چهار چوبی که در جوانی و یا دوران زندگی داشته است غذاهای انچنانی که مصرف نموده است و یا حتی کتاب و مقالات و […]