درباره و تماس با ما

سید معمر عزیزی

مشخصات

من سید معمر عزیزی مربی مثبت اندیشی و زندگی شاد توانسته ام با تجربیات و مطالعاتی که انجام داده ام زندگی خود و افداد دیگری را تغییر داده  و آرامش را به خود و دیگران هدیه کنم امیدوارم که این فرصت را داشته باشم که در مسیر دستیابی به زندگی شاد به انسانیت کمک شایانی نموده و در این زمان که افکار منفی مردم را عذاب میدهند و اسایش را از انها گرفته با آموزشهای و روشهای کاملا علمی و عملی که مورد تایید بزرگان روانشناسی میباشد بتوانم ارامش را به انها هدیه کنم

شماره تماس:09177055218

تلگرام و وانساپ:09177055218

اینستاگرام:moamar.azizi

 

حسابها

بانک ملی                                                                                                                                      

 

شماره حساب:                0200642261007

شماره کارت :       1793-9676-9974-6037

به نام:          سید معمر عزیزی