ماه: تیر ۱۳۹۷
رفتار کلی

رفتار کلی

ماشین رفتار ویلیام گلسر رفتار ما را به ماشینی تشبیه کرده که شامل چهار عنصر اصلی است ۱- وجود فردی برای فرمان دادن ۲-اقدام به حرکت ماشین و داشتن هدف ۳-موتور محرکه ۴-کنترل جهت حرکت که شامل فرمان و متعلقات است ۵-چرخهای انتقال حرکت رفتار هم که به رفتار کلی از ان تعبیر میشود موتور محرکه ان دنیای مطلوب ما چرخهای ان چهار مولفه رفتاری فرمان ان خواسنه های ما و فرد محرک ان خود فرد است