ماه: جولای 2018
رفتار کلی

رفتار کلی

ماشین رفتار ویلیام گلسر رفتار ما را به ماشینی تشبیه کرده که شامل چهار عنصر اصلی است 1- وجود فردی برای فرمان دادن 2-اقدام به حرکت ماشین و داشتن هدف 3-موتور محرکه 4-کنترل جهت حرکت که شامل فرمان و متعلقات است 5-چرخهای انتقال حرکت رفتار هم که به رفتار کلی از ان تعبیر میشود موتور محرکه ان دنیای مطلوب ما چرخهای ان چهار مولفه رفتاری فرمان ان خواسنه های ما و فرد محرک ان خود فرد است